Reklamacja usług elektronicznych

Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług elektronicznych

 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
  • pisemnie na adres: ul. Bagienna 9, I piętro, 59-220 Legnica;
  • w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres: sklep@senity.pl
 3. Zaleca się (nie jest wymagane) podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  • żądania Usługobiorcy,
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. W tym terminie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wynikach rozpatrzenia reklamacji.