Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Definicje:
    • SKLEP INTERNETOWY - aplikacja dostępna pod adresem internetowym: http://www.senity.pl/
    • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
    • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający założenie Konta.
    • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia
    • KLIENT – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
    • KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
    • KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, który jest zapisany pod indywidualną nazwą (adresem konta e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
    • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwiająca automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji newslettera.
    • PRODUKT – przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
    • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
    • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA
     Firma Handlowo Usługowa „Senity” Rajmund Zięciak
     ul. Piastowska 4/5
     59-220 Legnica
     NIP 692-154-60-79
     REGON 020919466
     email: sklep@senity.pl
     tel: (+48) 880 496 066
     (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika operatora).
    • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą w Sklepie Internetowym.
   • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
   • USŁUGOBIORCA Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
   • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
   • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.senity.pl/ prowadzony jest przez:

   Firmę Handlowo Usługową „Senity” Rajmund Zięciak
   ul. Piastowska 4/5
   59-220 Legnica
   NIP 692-154-60-79
   REGON 020919466
   email: sklep@senity.pl
   tel: (+48) 880 496 066
   (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika operatora).

  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego
  3. Wyjątkiem jest pkt. 4 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.
  4. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  5. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.
  6. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.
  7. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z Ustawą o Prawach Konsumenta, pierwszeństwo mają przepisy tej ustawy i należy je stosować.
  8. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Usługodawca.
  9. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  11. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo.
  12. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do ich aktualizacji i poprawiania
 2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki naliczone w Polsce.
  3. O łącznym koszcie Zamówienia Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
  4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
   • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
   • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji.
   • Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
   • Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
   • Konto,
   • Formularz Zamówienia,
   • Newsletter,
   • Kontakt z obsługą sklepu.
  2. Wymienione powyżej Usługi Elektroniczne świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Usługi elektronicznej poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres/email Usługodawcy
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • Komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
   • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,
   • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Postanowienia tego punktu regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi ciężary i korzyści  związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem. Od tego momentu Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu oraz za opóźnienie powstałe w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
  6. Jeżeli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  8. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej (otrzymanej przez Usługodawcę/Sprzedawcę) ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy.
  10. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego