Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
  2. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma jedynie charakter informacyjny.
  3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest:
   • Firma Handlowo Usługowa „Senity” Rajmund Zięciak
    ul. Piastowska 4/5
    59-220 Legnica
    NIP 692-154-60-79
    REGON 020919466
    email: sklep@senity.pl
    tel: (+48) 880 496 066
    zwana dalej ADO” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  4. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  5. ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez ADO wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez ADO:
   • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej,
   • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ADO.
  3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
   • ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie ADO w zakresie potrzebnym do realizacji usługi.
   • ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym w zakresie potrzebnym do realizacji usługi.
   • ADO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednio firmie NetDC.pl Sp. z o.o., na której serwerach przechowywana jest aplikacja Sklepu Internetowego w celu poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu.
  4. ADO może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:
   • imię i nazwisko;
   • adres poczty elektronicznej;
   • numer telefonu kontaktowego;
   • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
   • W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami ADO może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
  5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.
 3. DANE EKSPLOATACYJNE

  1. ADO przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego.
  2. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
  3. Logi znajdują się na serwerze firmy NetDC.pl Sp. z o.o.
 4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne,
  2. Brak wskazanych na stronie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  4. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ADO podstawą takiego przetwarzania jest:
   • uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta
   • lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ADO).
 5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych ADO, a zwłaszcza prawo do:
   • żądania uzupełnienia,
   • uaktualnienia,
   • sprostowania danych osobowych,
   • czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ADO zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  4. W przypadku, gdy ADO zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług ADO, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:
   • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z ADO poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub  poprzez e-mail na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
  2. ADO namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
  3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego zlokalizowanego w domenie http://www.senity.pl/.
  4. ADO stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.