Szukaj
Menu Menu
senity.pl
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin senity.pl

Wersja v.1 2023-04-10
 • O NAS
  • Podmiotem sprzedającym jest:
   RAJMUND ZIĘCIAK Firma Handlowo Usługowa "Senity" , NIP:6921546079, REGON:020919466 , adres: ul. Piastowska 4/5, 59-220 Legnica, Polska , e-mail: sklep@senity.pl , telefon: 733 323 343
   zwany w dalszej części regulaminu / umowy: Sklep Senity.pl
  • Formuła niniejszego regulaminu/umowy zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków zakupu Towarów, od Sklep Senity.pl. Niniejsze warunki, regulują w szczególności sposób prezentowania oferty, zasady składania zamówienia, zasady odstąpienia od umowy oraz kwestię odpowiedzialności Sklep Senity.pl.
 • DEFINICJE
  • KLIENT - osobę fizyczną dokonującą z Sklep Senity.pl czynności prawnej czyli dokonującej zakupu od Sklep Senity.pl, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży przez Sklep Senity.pl
  • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  • PRAWA – Prawa KLIENTA określone w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta
  • TOWAR – rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklep Senity.pl a Klientem, zawarta zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, w celu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. Zamówienie zawiera parametry będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
  • KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez KLIENTA, stanowiąca zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Sklep Senity.pl, w którym gromadzone są dane podane przez KLIENTA oraz informacje o jego działaniach. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług cyfrowych dostępnych w Serwisie, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.
 • ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE
  • Sklep Senity.pl zobowiązuje się:
   • dostarczać Towary zgodnie z ich specyfikacją działając w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.
   • stosować organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i dostawy Towarów.
  • Sklep Senity.pl działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawny informuje, że nie stosuje czynności dążących do zrzeczenia się przez klientów praw zapewnionych w Prawach.
  • W przypadku wystąpienia w Regulaminie lub ofercie zapisów będących mniej korzystnych dla KLIENTA niż postanowienia Praw, zapisy te zostaną uznane za nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Praw.
  • Sklep Senity.pl zapewnia, iż wszelkie działania podejmowane w celu realizacji Zamówienia i Sprzedaży odbywają się zgodnie z RODO.
  • Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dla klientów znajduje się na stronie https://senity.pl/polityka-prywatnosci
  • Ponieważ obsługa zamówień Klientów przez Sklep Senity.pl odbywa się za pośrednictwem strony www, zasady Polityki Prywatności umieszczono na stronie: https://senity.pl/polityka-prywatnosci
  • W przypadku KLIENTA będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują wyłącznie w przypadku Umowy sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • SZCZEGÓŁY OFERY
  • Oferta wraz z szczegółowym opisem, dostępna w Sklep Senity.pl, prezentowana jest:
   • Na stronie internetowej
  • Opis towaru zawiera:
   • Łączną cene za towar wraz z podatkami
   • Koszty dostawy
  • Informację o kosztach dostawy przekazane są Klientowi:
   • https://senity.pl/koszty-dostawy
 • OPINIE
  • Sklep Senity.pl zbiera i publikuje opinii swoich Klientów
  • Informacje na temat sposobu zbierania oraz zasad publikowania opinii od swoich klientów, Sklep Senity.pl prezentuje:
   • w treści regulaminu/umowy
  • Sklep Senity.pl publikuje opinie pochodzące tylko od rzeczywistych Klientów Sklep Senity.pl
  • Sklep Senity.pl gwarantuje pochodzenie opinii od rzeczywistych klientów realizując zbieranie opini:
   • Opinie mogą wystawiać tylko zalogowani klienci, którzy zakupili dany produkt. Każda opinia jest weryfikowana pod kątem rzeczywistego zakupu w sklepie.
  • W procesie zbierania opini swoich Klientów, Sklep Senity.pl korzysta z systemów zewnętrznych
  • Zewnętrzne systemy do zbierania opini:
   • w treści regulaminu/umowy
   • JustReview, Allegro, Zaufane Opinie
 • SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY
  • Wszystkie podawane przez Sklep Senity.pl ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami BRUTTO.
  • Sklep Senity.pl zawiera umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  • Sklep Senity.pl w celu zawarcia umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
   • przez stronę (interfejs zakupu)
   • e-maile komunikacyjne - potwierdzenie zamówienia
  • W celu korzystania ze Strony, KLIENT powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Senity.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony.
  • KLIENT aby dokonać Zamówienia w ramach Strony korzysta z funkcjonalności dostępnych na Stronie.
  • Sklep Senity.pl może pozbawić KLIENTA prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
   • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Senity.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklep Senity.pl.
   • W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Sklep Senity.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 • KLIENT zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
  • korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklep Senity.pl,
  • wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • Sklep Senity.pl na swoich stronach internetowych, służących do zawierania umów z Klientem, UDOSTĘPNIA funkcjonalność zakładania Konta przez KLIENTA.
 • KLIENT aby skorzystać z funkcjonalności założenia konta na stronie Sklep Senity.pl postępuje zgodnie z instrukcjami podając wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym i formularzu logowania.
 • Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem strony Sklep Senity.pl, Klient, NIE JEST zobowiązany do założenia konta.
 • OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ
  • Korzystanie ze strony/sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • W celu złożyć Zamówienie, KLIENT musi zaakceptować treści niniejszego Regulaminu/Umowy
  • KLIENT SKŁADA zamówienie, przez:
   • formularz na stronie internetowej (sklep)
   • telefonicznie
  • Złożenie zamówienia przez KLIENTA związane jest z Obowiązkiem zapłaty.
  • KLIENT znajdzie informację o obowiązku zapłaty i zaakceptuje taki obowiązek:
   • na przycisku potwierdzającym zamówienie (ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY)
   • w treści regulaminu (AKCEPTACJA REGULAMINU)
  • KLIENT może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące płatności:
   • w stopce strony
   • na podsumowaniu zamówienia
  • KLIENT może dokonać płatności za pomocą elektronicznych systemów płatności:
   • Blue Media (operatorem płatności jest: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, Sopocie, NIP: 5851351185, KRS: 0000320590)
   • paynow (operatorem płatności jest: mBank S.A., ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524, KRS 0000025237)
  • KLIENT może dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego w terminie 2 dni.
  • Dane do przelewu dla Sklep Senity.pl:
   ING Bank Śląski S.A.
  • Numer rachunku do wpłat:
   04 10501748 10000090 6652 9380
  • KLIENT może dokonać płatności gotówką przy odbiorze.
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • KLIENT ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Jeżeli KLIENT wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Senity.pl, Sklep Senity.pl nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zmniejszenie wartości towaru nie występuje w przypadku gdy Sklep Senity.pl nie poinformuje klienta o prawie odstąpienia od umowy.
  • Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez klienta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy oraz  otrzymaniu przez Sklep Senity.pl zwracanego towaru.
  • Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że KLIENT zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli KLIENT nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy liczone od 14-ego dnia po złożeniu zamówienia przez klienta.
  • Jeżeli KLIENT odbierze informację o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy od złożenia zamówienia to termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od potwierdzenia odebrania przez klienta informacji o możliwości odstąpienia od umowy.
  • KLIENT może odstąpić od umowy za pomocą:
   • wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@senity.pl
   • formularza PAPIEROWEGO wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Piastowska 4/5, 59-220 Legnica, Polska
  • KLIENT otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez Sklep Senity.pl odstąpienia od umowy:
   • za pomocą wiadomości e-mail
  • Formularz odstąpienia od umowy z Sklep Senity.pl, udostępniony jest:
   • jako załącznik do niniejszego regulaminu/umowy
  • Informacje Sklep Senity.pl, na temat prawa do odstąpienia od umowy (POUCZENIE), KLIENT może uzyskać:
   • na stronie Sklep Senity.pl pod adresem:
   • w załączniku do niniejszego regulaminu/umowy
  • KLIENT potwierdza otrzymanie informacji o prawie do odstąpienia od umowy z Sklep Senity.pl (POUCZENIE) za pomocą:
   • za pomocą checkbox (fistaszka) przy zamówieniu. Zaznaczenie o zapoznaniu jest niezbędne do realizacji zamówienia.
  • Ponieważ Towar jest dostarczany pojedynczo, czas biegu terminu prawa do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu odebrania towaru.
  • Po odstąpieniu od umowy KLIENT zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni .
  • Po odstąpieniu od umowy, KLIENT zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu towaru.
 • REKLAMACJE
  • Niniejszy Regulamin określa zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących oferowanych przez Sklep Senity.pl Towarów
  • KLIENT może złożyć reklamację:
   • wysyłając na adres e-mail sklep@senity.pl wiadomość z wypełnionym formularzem załączonym do regulaminu lub podając w treści maila szczegóły reklamacji
  • Sklep Senity.pl zaleca podanie w opisie reklamacji:
   • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
   • roszczenie KLIENTA,
   • danych kontaktowych KLIENTA składającego reklamację.
   Podanie wskazanych informacji, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep Senity.pl. Podane wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  • Sklep Senity.pl ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  • W przypadku gdy Sklep Senity.pl nie ustosunkuje do reklamacji się w terminie 14 oznacza, że Sklep Senity.pl uznał reklamację za zasadną.
  • Sklep Senity.pl ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia.
  • Czas odpowiedzialności Sklep Senity.pl za brak zgodności towaru z umową może być dłuższy, jeśli termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.
  • Brak zgodności towaru z umową musi istnieć w chwili jego dostarczenia.
  • Sklep Senity.pl musi potwierdzić zgodności towaru z umową na podstawie specyfikacji produktu lub innych dowodów.
  • Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
  • Sklep Senity.pl może wybrać sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli żądanie KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklep Senity.pl.
  • Jeżeli Sklep Senity.pl uzna, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • Przy ocenie nadmierności kosztów Sklep Senity.pl uwzględnia w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla KLIENTA powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  • Sklep Senity.pl dokonuje naprawy towaru w rozsądnym czasie biorąc pod uwagę niedogodności dla KLIENTA oraz specyfikę towaru oraz cel, w jakim KLIENT go nabył
  • Wszystkie koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep Senity.pl.
  • KLIENT udostępnia Sklep Senity.pl towar podlegający naprawie lub wymianie a Sklep Senity.pl odbiera towar od KLIENTA.
  • Wszystkie koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep Senity.pl.
  • Jeżeli:
   • Sklep Senity.pl odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową
   • Sklep Senity.pl nie doprowadziła towaru do zgodności z umową
   • Sklep Senity.pl nie udało się doprowadzić towaru do zgodności z umową
   • KLIENT uznał, że brak zgodności Towaru z umową jest bardzo istotny
   • KLIENT uznał, że przewidywany czas naprawy lub wymiany nie jest rozsądny
   • KLIENT uznał, że brak zgodności Towaru z umową powoduje jego nadmierne niedogodności
   • KLIENT uznał, że przewidywany czas naprawy lub wymiany powoduje jego nadmierne niedogodności
   KLIENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
  • Sklep Senity.pl określa obniżoną w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  • W przypadku obniżenia ceny Sklep Senity.pl zwraca należne KLIENTOWI kwoty nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  • W przypadku gdy KLIENT nabędzie więcej niż jeden towar a brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych nabytych przez KLIENTA towarów, KLIENT może odstąpić od umowy jedynie dla towarów niezgodnych z umową.
  • W przypadku gdy KLIENT nabędzie więcej niż jeden towar a brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych nabytych przez KLIENTA towarów, odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów (także tych zgodnych z umową) jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby KLIENT zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  • Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • KLIENT może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • KLIENT może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  • Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Konsumentem jest: Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Legnicy, F. Skarbka 3, 59-220 Legnica, https://wiih.ibip.wroc.pl/public/. KLIENT może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Klienta.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  • Informacje zawarte w Regulaminie stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU/UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 


Wersja regulaminu przed 2023-04-10 dostępna TUTAJ

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl